Trang chủ > Dịch vụ hỗ trợ & > Chúng tôi cam kết bạn

Chúng tôi cam kết bạn

Là một khách hàng FDSP, bạn có thể mong đợi các tiêu chuẩn sau đây từ chúng tôi:

Bạn sẽ nhận được dịch vụ thân thiện, nhanh chóng và bạn sẽ không được thực hiện cho được cấp.

Bạn sẽ được cung cấp một tỷ lệ cạnh tranh và bảo đảm tay nghề.

Bạn sẽ luôn luôn có quyền truy cập trực tiếp đến người quản lý dự án của bạn.

Chúng tôi tự hào về khả năng của chúng tôi để được linh hoạt để yêu cầu khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ trở lại cuộc gọi điện thoại của bạn hoặc trả lời email của bạn càng sớm càng tốt, nhưng luôn luôn trong vòng hai mươi bốn giờ làm việc.

Chúng tôi sẽ cung cấp tại một thời điểm đã thoả thuận mỗi lần.

Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ luôn luôn làm một biện pháp trang web trước khi chế tạo.

Chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ mối quan tâm bạn có thể có và sửa chữa bất kỳ vấn đề đã xảy ra với công việc của chúng tôi, mà phải nhờ đến với chúng tôi, trong vòng 5 ngày làm việc (hoặc chúng tôi sẽ cho bạn biết trước chúng tôi không có khả năng làm như vậy vì lý do hoàn toàn bên ngoài kiểm soát của chúng tôi.)

Chúng tôi hiểu rằng bạn là các thẩm phán duy nhất của hiệu suất của chúng tôi. Cho rằng lý do khác phản hồi của bạn là rất quan trọng để chúng tôi tiếp tục mối quan hệ với bạn. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý tưởng, ý kiến và đề xuất của bạn.

Làm thế nào bạn có thể giúp chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức bất kỳ mối quan tâm bạn có thể có.

Cung cấp tất cả các thông tin chi tiết có liên quan và các thông số kỹ thuật cho phép chúng tôi để chuẩn bị một báo giá hay đặt ra công việc của bạn.

Trả tiền tài khoản của chúng tôi nhanh chóng theo các điều khoản đã đồng ý với bạn và ghi trên hoá đơn.

Thông báo tại thuận tiện sớm nhất có thể nếu công việc của bạn trước hoặc phía sau lịch trình.

Xem xét việc giới thiệu chúng tôi với ít nhất một doanh nghiệp khác, mà bạn tin rằng sẽ hưởng lợi từ một hiệp hội với công ty chúng tôi.